Polityka przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: firma InstaKod Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Wiktorska 17a, 02-587 Warszawa, numer NIP 521-38-65-442 – zwana dalej Administratorem.

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres: InstaKod Sp. z o.o., ul. Wiktorska 17a, 02-587 Warszawa lub email: instakod@instakod.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

– świadczenia usługi dostępu do platformy internetowej do obsługi kursu programowania InstaKółko na stronie instakod.pl,

– weryfikacji prawdziwości wprowadzonych danych uczestników kursu,

– ustalenia odpowiedniego poziomu programu dla uczestników kursu,

– przesyłania istotnych informacji związanych z przebiegiem kursu,

– utrzymania kontaktu w razie problemów z połączeniem przez system wideokonferencyjny,

– informowanie o kolejnych edycjach kursu,

– obsługi zgłoszeń i odpowiedzi na pytania od uczestników kursu,

– prowadzenia dokumentacji zajęć, w szczególności księgi uczniów i dziennika zajęć,

– prowadzenie rozliczeń podatkowych, w szczególności wystawiania faktur,

– przygotowania dyplomów i certyfikatów dla uczestników kursu.

4. Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:

– dane wprowadzone przez rodziców/opiekunów za pomocą formularza zgłoszeniowego: e-mail, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, imię i nazwisko, poziom edukacji dziecka,

– dane podane w umowie o świadczeniu usług nauczania podstaw programowania: dane rodziców/opiekunów – imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania, adres e-mail; dane uczestników kursu – imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania, klasa, nazwa i adres szkoły,

– dane gromadzone automatycznie: adres IP urządzenia, z którego następuje logowanie, informacje na temat urządzenia, informacje na temat wykorzystanej przeglądarki.

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, którym Administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.

6. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia kursu InstaKółko, a potem przez okres posiadania konta na platformie instakod.pl, bądź do złożenia przez Państwa sprzeciwu.

8. Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:

– żądania dostępu do danych osobowych,

– żądania sprostowania danych osobowych,

– żądania usunięcia danych osobowych,

– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– przenoszenia danych osobowych.

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.